Het Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (Frans beschermingsfonds voor deposito's - FGDR), opgericht bij de wet van 25 juni 1999, heeft als opdracht u te vergoeden in het geval dat uw bank of uw beleggingsonderneming failliet wordt verklaard en uw tegoeden niet meer beschikbaar zijn:
› de depositogarantie dekt de deposito's, dat wil zeggen tegoeden die op rekeningen of spaarboekjes staan
› de garantie op effecten dekt effecten en andere financiële instrumenten.

Het FGDR heeft als taak het algemeen belang te dienen en de cliënten te beschermen als hun instelling in gebreke blijft. Door de tegoeden van cliënten te beschermen, draagt het FGDR bij aan het vertrouwen in en de stabiliteit van het bankwezen.

Alle in Frankrijk erkende banken en beleggingsondernemingen betalen een verplichte bijdrage aan het FGDR.

 

Eind 2021 waren 472 instellingen aangesloten bij het FGDR. Deze instellingen betaalden allemaal een bijdrage voor minstens een van de garanties. Het FGDR dekt ook cliënten van hun filialen in een land van de Europese Economische Ruimte (1).

Het FGDR werkt samen met zijn Europese tegenhangers om cliënten te beschermen van Franse filialen waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in een land van de EER.

Het FGDR kan ook een rol spelen bij het vinden van oplossingen bij een bankcrisis, voordat er sprake is van een faillissement en op die manier een onderbreking van de dienstverlening en een vergoeding vermijden.

(1) Europese Economische Ruimte (EER): België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Zweden, Verenigd Koninkrijk.

 

Heeft u vragen over uw garanties? Neem contact op met uw bank, uw beleggingsonderneming of het FGDR.

FGDR: 65, rue de la Victoire 75009 Paris - France

Tél.: +33 (0)1 58 18 38 08
Fax: +33 (0)1 58 18 38 00

contact@garantiedesdepots.fr
www.garantiedesdepots.fr

 

 

1/ TOEPASSINGSGEBIED VAN DE DEPOSITOGARANTIE

 

PRODUCTEN GEDEKT DOOR DE DEPOSITOGARANTIE

Alle tegoeden op rekeningen, spaarboekjes en spaarplannen in euro of in de valuta van een land:

> rekening-courant, zichtrekening of termijnrekening met een creditsaldo;
> spaarrekening en spaarplan (CEL (woonspaarrekening), PEL (woonspaarplan), bancaire PEP (volksspaarplan));
> spaarboekje Jongeren;
> contantenrekening gekoppeld aan een aandelenspaarplan (PEA);
> contantenrekening gekoppeld aan een pensioenspaarplan (PER), aan een loonspaarplan, of gelijkaardige rekeningen geopend bij een bankinstelling die aangesloten is bij het FGDR;
> uitgegeven en niet-geïnde bankcheque;​​​​​​​
> netto saldo van factoring-transacties.

DEPOSITOGARANTIE
VAN HET FGDR

 

Tot € 100.000 per cliënt en per instelling.

Alle tegoeden op spaarboekjes onder het bijzondere stelsel van de staatswaarborg zijn gedekt:

boekje A (en Blauw boekje);​​​​​​​
boekje duurzame en solidaire ontwikkeling (LDDS); ​​​​​​​
> en volksspaarboekje (LEP).

STAATSWAARBORG, AFGEHANDELD DOOR HET FGDR

 

Tot € 100.000 per cliënt en per instelling.

Het FGDR beheert deze vergoeding voor rekening van de Franse staat.

PRODUCTEN DIE NIET GEDEKT ZIJN DOOR DE DEPOSITOGARANTIE

Producten die niet door het FGDR worden gedekt, zijn onder meer:

> levensverzekeringscontract, kapitalisatiecontract afgesloten met een verzekeringsmaatschappij;​​​​​​​
pensioenspaarplan (PER, PERP, PEP) afgesloten bij een verzekeringsmaatschappij;
> collectief pensioenspaarfonds (PERCO, PERCO-I, PERE);​​​​​​​
> bedrijfsspaarplan (PEE), intragroepsspaarplan (PEI);​​​​​​​
> bankbiljetten, munten en objecten toevertrouwd aan de bewaarservice/kluis van uw bank;
> anoniem deposito of niet-nominatief instrument, met een niet identificeerbare houder;​​​​​​​
> contanten opgenomen op een elektronische drager en betaalkaart uitgegeven door een betalingsinstelling of een instelling voor elektronisch geld (Monéo of Nickel-rekening);​​​​​​​
> deposito met het karakter van eigen vermogen (aandelen);​​​​​​​
> kasbonnen;​​​​​​​
> cryptovaluta.

Zie artikel 312-41 van het Franse Monetair en financieel wetboek.

 

GARANTIE DOOR EEN ANDER STELSEL OF GEEN GARANTIE.

 

 

Informeer u hierover bij uw bankinstelling.

 

 

2/ VERGOEDING IN HET KADER VAN DE DEPOSITOGARANTIE

Het depositogarantiestelsel van het FGDR beschermt alle deposanten: particulieren, minder- of meerderjarigen, onder voogdij of vertegenwoordigd door een derde partij, ondernemingen (NV, SARL, EURL, ...), zelfstandige ondernemers, verenigingen of andere beroepsgroepen, ... tot € 100.000 per deposant en per instelling. De vergoeding wordt binnen 7 werkdagen uitgevoerd, behalve in speciale gevallen.

U hebt meerdere rekeningen bij dezelfde bank

> Alle deposito's worden opgeteld en vergoed tot een maximum van € 100.000.

> Alle bedragen die worden gestort op spaarrekeningen met Franse staatswaarborg (livret A, LDDS, LEP) worden eveneens opgeteld en vergoed tot een maximum van € 100.000.

> Alleen de creditsaldi worden gebruikt om de vergoeding te berekenen, behoudens wettelijke of conventionele vergoeding.

U hebt rekeningen bij verschillende banken:​​​​​
De garantie van het FGDR is voor elke bank afzonderlijk van toepassing.

U hebt een gezamenlijke rekening​​​​​​​:
Deze rekening wordt gelijkelijk verdeeld tussen alle medehouders, tenzij anders bepaald in het contract. Het deel van iedere houder wordt samengeteld met zijn andere deposito- en spaarrekeningen.

U houdt uw persoonlijk vermogen gescheiden van uw professionele vermogen (EURL (eenpersoonsvennootschap met beperkte aansprakelijkheid) of EIRL (individuele ondernemer met beperkte aansprakelijkheid)) : 

U ontvangt aparte vergoedingen voor uw persoonlijke en zakelijke rekeningen.

U bent lid van een onverdeeldheid : 

Het onverdeeldheid ontvangt een vergoeding die los staat van die van haar leden.

U heeft 'uitzonderlijke tijdelijke deposito's', dat wil zeggen bedragen die minder dan drie maaden voor de ingebrekestelling werden geïnd en die afkomstig zijn van:

1. de verkoop van een woning in uw eigendom;

2. de geldelijke schadeloosstelling voor door u geleden schade;

3. de storting in kapitaal van een pensioenvoordeel, een nalatenschap, een legaat, een schenking;

4. een compenserende vergoeding of een transactionele of contractuele vergoeding na de beëindiging van een arbeidsovereenkomst.

De vergoedingslimiet van € 100.000 wordt verhoogd met aanvullend € 500.000 in elk van hogervermelde gevallen, behalve voor de schadeloosstelling van lichamelijke schade, waarvan het bedrag onbeperkt is.

U moet uw klacht schriftelijk indienen bij het FGDRO, uiterlijk binnen twee maanden na ontvangst van uw laatste vergoedingsbrief, samen met de bewijsstukken.

 

 

3/ DE GARANTIE OP EFFECTEN VAN HET FGDR

De garantie op effecten van het FGDR beschermt de beleggers: minder- of meerderjarige particulieren, ondernemingen, ondernemers, verenigingen of andere beroepsgroepen, enz. voor al hun effecten en financiële instrumenten ongeacht in welke munteenheid de effecten zijn uitgedrukt:​​​​​​​
> aandelen, obligaties, enz. die de houder rechtstreeks of als onderdeel van een spaarplan in aandelen (PEA) in bezit heeft; ​​​​​​​
> participaties of aandelen van beleggingsfondsen (bevek, GBF, spaarplan, enz.)​​​​​​​
> certificaten van deposito, verhandelbare schuldinstrumenten (TCN)

De garantie geldt voor een bedrag van maximaal € 70.000 per cliënt en per instelling. De vergoeding wordt binnen 3 maanden uitgevoerd, behalve in speciale gevallen.

Opmerking: de garantie op effecten wordt pas geactiveerd als aan twee voorwaarden is voldaan:

1.​ uw effecten zijn van uw rekeningen verdwenen;
2. de instelling waar u uw rekening heeft, staakt de betalingen en kan u de effecten niet teruggeven of terugbetalen.

De contanten verbonden aan effectenrekeningen wordt ook vergoed:

> tot € 70.000 als uw contantenrekening aangehouden wordt door een beleggingsonderneming en uitgedrukt is in € of een andere munteenheid van de EER;​​​​​​​
inbegrepen in de door de depositogarantie gedekte tegoeden tot € 100.000, als uw effectenrekening aangehouden wordt door een bank.

 

4/ VERGOEDINGSPROCEDURE (DEPOSITO'S EN EFFECTEN)

 

Stap 1

Activering op verzoek van de controle-autoriteit ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution)

Het FGDR treedt op wanneer een bank of een beleggingsonderneming niet langer in staat is om de in ontvangst genomen deposito's terug te betalen of de effecten die ze in bewaring heeft, terug te geven. Op de datum van onbeschikbaarheid wordt de instelling in gebreke gesteld en hebben de klanten geen toegang meer tot hun rekeningen. De vergoeding door het FGDR treedt automatisch in werking.

Cliënten hoeven niet anders te ondernemen dan een rekening te openen bij een andere instelling, als dat nog niet is gebeurd.

Stap 2

 

Voorbereiding van de vergoeding

De instelling gaat over tot het afsluiten van de rekeningen van de cliënten vanaf de datum van onbeschikbaarheid en stuurt de cliënten een definitief rekeningafschrift. Ze verzendt deze gegevens naar het FGDR, dat op basis hiervan het bedrag van de vergoeding bepaalt.

Gedurende deze periode informeert het FGDR de cliënten over de voortgang van de procedure op zijn website en beantwoordt het vragen via zijn callcenter.

Stap 3

 

Beschikbaarheid en betaling van de vergoeding

· Het FGDR opent een 'Beveiligde vergoedingsruimte' op zijn website om de vergoeding beschikbaar te maken voor elke cliënt:  ​​​​​​​
  door overschrijving, nadat de cliënt zijn nieuwe bankgegevens heeft ingevoerd;of
 per cheque verzonden per post met ontvangstbewijs.

· In beide gevallen stelt het FGDR een vergoedingsbrief op met daarin:  ​​​​​​​​​​​​​​
  de referenties van de betreffende rekeningen; ​​​​​​​
  de lijst van gedekte en uitgesloten rekeningen; ​​​​​​​
  de berekening van de vergoeding; ​​​​​​​
  de niet-vergoede bedragen;​​​​​​​
  en een verklarende nota 'Vergoeding door het FGDR'.

Deze periode kan alleen worden verlengd in geval dat er aanvullende informatie of speciale behandeling vereist is.

Vervolgens heeft de cliënt twee maanden om een verzoek voor aanvullende vergoeding in te dienen bij het FGDR voor 'uitzonderlijke tijdelijke deposito's', of om zijn/haar vergoeding te betwisten, vergezeld van de nodige bewijsstukken.

· Het FGDR stelt de vergoeding beschikbaar binnen een maximale periode van:
› 7 werkdagen voor de depositogarantie;

› 3 maanden voor de garantie op effecten.

Stap​​​​​​​ 4

 

Speciale gevallen

   Het FGDR behandelt speciale gevallen, aanvullende vergoedingen en eventuele klachten totdat ze volledig zijn afgehandeld.

 

5/ DE GARANTIE OP BORGSTELLINGEN

De garantie op borgstellingen van het FGDR dekt de borgverbintenissen die bank- of financiële instellingen verplicht moeten aangaan ten gunste van bepaalde gereglementeerde beroepen (vastgoedagent, reisagent, ontwikkelaar, ...) om te garanderen dat de projecten waarmee ze door hun klanten belast zijn, uitgevoerd worden.

In geval van faillissement van betreffende bank- of financiële instelling, neemt het FGDR de borgverbintenis over en komt het deze na tot het project is voltooid.

Als de professional in gebreke blijft ten opzichte van zijn/haar cliënt, vergoedt het FGDR de cliënt. Deze vergoeding is beperkt tot 90% van de door de cliënt geleden schade met een eigen risico van € 3000.

Dit document geeft u een beknopt overzicht van uw garanties. Meer informatie vindt u op de website: www.garantiedesdepots.fr

Maart 2022.

 

Klik hier om de inhoud van deze pagina in PDF te downloaden.